HWMBLEWOLM. HUMBLEHOLM. HUMMELHOLM.

Några data ur byns äldre historia

Namnet kan möjligen härledas från det gamla mansnamnet Humble. Byn är med säkerhet en av Nordmalings älsta byar. Troligen fanns här en bebyggelse redan före Digerdöden omkring 1350, eller i varje fall tillfällig boplats för fångstmän. Trakten var då rik på vilt. Skogen gav timmer, ved och näver. Älven var fiskrik. Laxen gick till Storforsen i Örträsk. På näsen fanns bete, hö och löv. Kontanter fick man genom skinnhandel. Byn nämns redan 1413 i lagmans-brev, det s.k. Järnäsbrevet. 1535 i Hjärder och Hjälper-Gustav Wasas hjälpskattelängd skattar fyra bönder i byn. Bönderna nämns endast vid förnamn: Niels, Olof, Niels och Sven. I Gustav Wasas skattebok för år 1550 skattar årligen fyra bönder i byn för 67 seeland - jämförelsevis mycket jord. Bönderna heter nu Herman Personn, John Nielsonn, Hans Olsonn. De är troligen söner till de förstnämnda. Före 1500-talet var klimatet gynnsamt. Kreaturslängderna visar många djur. Landet var folkrikt och ”skonat” trots krig och skatter. Mot seklets slut kom köldår, avfolkning och ekonomisk nedgång. Dryga böter nämns i saköreslängderna. Början av 1600-talet finns flera ödeshemman i byn. Orsaken torde vara de dryga skatterna i samband med ”Älvsborgs lösen” 1613. I slutet av århundradet är nästan alla hemman i byn öde. Kanske var några av bönderna utskrivna som knektar. År 1648 nämns knektar i byn. En knekt i Stralsund (Vestfaliska Freden samma år). Kom han månne tillbaka? 1645 upprättades den första kartan över byn av lantmätare Stenklyft.

1795 fanns redan en grovbladig såg. Från och med 1661 blev hela Ångermanland båtsmansroterat. 1705 heter båtsmannen Geting. Senare kom rotet att heta No: 169 Runnman. Detta rote namn bibehölls fram till indelningsverkets avskaffande.
Skogsavvittring skedde år 1777.
Storskiftesförrättning 1778-1779.
Enligt muntlig tradition fanns också finnar i byn, möjligen redan i slutet av 1600-talet. Dessa skulle ha haft sina boplatser på annat ställe än där byn nu ligger.

Tillbaka