Välkommen till
Hummelholms naturreservat!

Öre älv
Älven är en av de stora skogsälvarna. Den rinner upp på Stöttingfjället, som är en höglänt myr- och granskogsklädd bergkullslätt mellan Lycksele och Vilhelmina. Älvdalen är långt in i Lappland uppfylld av mäktiga sedimentsavlagringar. Dessa har älven sedan skurit sig ner i, allteftersom den i takt med landhöjningen stigit ur havet. Utmed älven finns därför ibland 50 – 60 m höga älvterasser och nipor. Allra mest känd är nog Öre älv där sina ståtliga meanderlopp som är bland de bäst ut-bildade i hela Norden.

Ängesbruk
Utmed älvens nedre lopp på meandernäs och holmar och i delar av terasslandska-pets raviner och branta backar fanns tidigare ett omfattande ängesbruk som levde kvar till in på 1950-1960-talen. Idag sköts ängarna av Hummelholms kulturförening med stöd från Länsstyrelsen

Hummelholms ängar
Hummelholms ängar har ett trädskikt av gråal och hägg. En del av häggarna är av imponerande storlek. Buskskikt saknas även om det finns en del buskar av röda vinbär. Ängarna är blomrika och frodiga. På försommaren blommar rödblära och åkerbär och på eftersommaren fibblor, gullris, renfana och älvsallat.

Våröversvämning och isgång
Vårfloden i Öre älv varierar mycket år från år. Vissa år kan ängarna helt stå under vatten vid vårflod. Isgången i Öre älv är ofta kraftig. Vissa år kan ismassor vräkas ut över ängarna och pressa omkull träd och buskar. Slam och sand lagras då över marken som också kan rivas upp av isen. Efter en sådan vår kan det vara svårt att slå ängarna på något år.

Blå älvsallat och mandelpil
Älvtoltan gynnas av att sand och slam lagras över marken. Redan samma år blommar den rikligt på sådana platser. I ett slutet växttäckt däremot för den en tynande tillvaro. Slammet gödslar också ängarna och förnyar växttäcket.
Mandelpilen koloniserar älvnäsen allteftersom de pålagras av sand och jord. Den finns sedan kvar i lövsnåren tills den enskilda individen dör.


Material hämtat från broschyr med text och bild av Per-Erik Persson
Redigering: Tomas Andersson

Tillbaka